Met Zorgportaal wordt het voor patiënten en externe zorgverleners mogelijk om het medisch dossier online in te zien. Zorgportaal is geïntegreerd met elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX waardoor actuele gegevens uit het EPD beschikbaar zijn in het portaal.

Patiëntenportaal

Met het gebruiksvriendelijke Patiëntenportaal participeert de patiënt in het eigen zorgtraject. Het portaal is geïntegreerd met HiX en biedt verscheidene mogelijkheden, die de zorginstelling naar wens beschikbaar stelt. Zo kan de patiënt specifieke elementen uit zijn/haar dossier inzien, afspraken maken, voorlichtingsmateriaal bekijken en videoconsultaties houden met de arts. Daarnaast kunnen patiënten ook zelf gegevens registreren in het portaal zoals het invullen van meetwaarden of het bijhouden van dagboeken. Deze registraties zijn dan weer meteen door de behandelaars raadpleegbaar in het EPD.

Patient empowerment

Met het Patiëntenportaal vervult de zorginstelling een belangrijke wens van de overheid en van de patiënt zelf: meer regie over het eigen zorgproces. Een ziekenhuis dat haar deuren digitaal opent, stelt patiënten in staat bepaalde aspecten van de behandeling van thuis uit te regelen waardoor ze niet langer gebonden aan de openingstijden en locaties van het ziekenhuis. Ze hoeven zich tijdens het zorgtraject dus minder vaak naar de zorginstelling te begeven. Zelfs een vervolgconsult met een specialist kan online plaatsvinden.

Patiënt als zorgpartner

Patiënten worden partners die tijdrovende registraties gedeeltelijk zelf uitvoeren. Dankzij de verschuiving van bepaalde (administratieve) taken naar de patiënt, krijgen zorgmedewerkers meer ademruimte en werken zorgorganisaties efficiënter. Denk bijvoorbeeld aan thuismetingen en vragenlijsten die voorafgaand aan het consult worden ingevuld.

Informatie op maat

Via het portaal kan informatie op maat van de zorgvraag worden aangeboden. De zorgverlener krijgt de optie aangereikt om documentatie zoals video's, dagboeken en informatiebrochures aan de patiënt over te brengen. Dankzij de aangepaste content vindt de patiënt eenvoudig relevante informatie terug, zodat hij/zij goed geïnformeerd de behandeling doorloopt.  

Ook opgenomen patiënten krijgen via het portaal specifieke informatie aangeboden. De zorginstelling heeft de mogelijkheid om onder meer informatie met betrekking tot de opname, dagplanning, opgenomen gesprekken met de behandelaar en real-time uitslagen ter beschikking te stellen. Daarnaast kan de patiënt via het Patiëntenportaal zijn/haar menukeuze doorgeven aan de keuken.

Zorgverlenersportaal

Het geïntegreerde Zorgverlenersportaal versterkt de samenwerking tussen ziekenhuizen enerzijds en eerstelijnszorgverleners anderzijds. Zorgpartners als huisartsen, tandartsen en kinesisten zijn hierdoor nauwer verbonden met de zorginstelling. Het Zorgverlenersportaal biedt externe zorgverleners uiteenlopende mogelijkheden om rechtstreeks in HiX gegevens in te zien, aan te vullen en te wijzigen. Zo zijn de verschillende zorgprofessionals steeds optimaal geïnformeerd over de patiënt.De responsieve layout zorgt ervoor dat het portaal beschikbaar is op alle denkbare devices. Zo kan de zorgverlener waar en wanneer dan ook zorg bieden.

Verwijzingen inplannen

Via het Zorgverlenersportaal kunnen eerstelijnszorgverleners bij het verwijzen van een patiënt hun opmerkingen en eventuele verwijsbrief digitaal bezorgen aan de zorgorganisatie. Ze kunnen ook meteen eenvoudig de poliklinische afspraak voor de patiënt inplannen in de agenda van de specialist in het ziekenhuis. Dankzij deze handige functionaliteit zullen eerstelijnszorgverleners sneller geneigd zijn om door te verwijzen naar de zorginstelling waarmee ze via het portaal verbonden zijn. Deze zal op haar beurt meer patiënten mogen verwelkomen.

Optimaal geïnformeerd

Dankzij het portaal zijn bovendien de behandelaars in de zorgorganisatie optimaal geïnformeerd. Brieven evenals conclusies en opmerkingen van de verwijzers zijn onmiddellijk digitaal beschikbaar. Dit is mogelijk omdat het portaal volledig is geïntegreerd in het EPD. Aangezien de eerstelijnszorgverleners afspraken meteen in de agenda van de specialist inplannen, krijgen uw medewerkers bovendien meer ademruimte en werkt uw organisatie efficiënter.

Meer weten?

Wenst u meer informatie over de mogelijkheden van ons Patiëntenportaal of Zorgverlenersportaal? Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.